1. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της CARGO NET IKE, ως «πελάτης», συμφωνείτε, για λογαριασμό δικό σας, του αποστολέα, του παραλήπτη καθώς και για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου για την Αποστολή, ότι ισχύουν αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις.

2. «Αποστολή» σημαίνει κάθε έγγραφο ή δέμα που μεταφέρεται με μια φορτωτική με όποιο μέσο επιλέγει η CARGO NET IKE συμπεριλαμβανομένων εναέριου, οδικού ή οποιουδήποτε άλλου μεταφορέα. Η «φορτωτική» θα περιλαμβάνει κάθε αποδεικτικό Αποστολής ή έγγραφο που παράγεται από τα αυτοματοποιημένα συστήματα της CARGO NET IKE ή του Αποστολέα όπως ετικέτα, γραμμωτός κωδικός, φορτωτική ή δελτίο μεταφοράς καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε Αποστολή πραγματοποιείται με βάση την περιορισμένη ευθύνη της CARGO NET IKE που προβλέπεται στο παρόν. Εάν ο Αποστολέας απαιτεί μεγαλύτερη προστασία, τότε μπορεί να ζητηθεί ασφαλιστική κάλυψη με επιπλέον χρέωση.

3. Μια αποστολή κρίνεται μη αποδεκτή εάν:
• Δεν έχει υποβληθεί τελωνειακή δήλωση όταν αυτή απαιτείται από τους εφαρμοστέους τελωνειακούς κανονισμούς,
• Περιέχει παραποιημένα/μη αυθεντικά αντικείμενα, ζώα, χρυσός σε ράβδους, συνάλλαγμα, πολύτιμους λίθους, όπλα, εκρηκτικά και πυρομαχικά, σορό ανθρωπίνου σώματος, παράνομα αντικείμενα, όπως ελεφαντόδοντο και ναρκωτικά
• Εμπόρευμα το οποίο θεωρείται ως επικίνδυνο υλικό, επικίνδυνο προϊόν, αντικείμενα που απαγορεύονται ή περιορίζονται από τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ), το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Αγαθών (ADR) ή άλλο σχετικό οργανισμό («Επικίνδυνα Αντικείμενα»).
• Η διεύθυνση δεν είναι σωστή ή δεν σημειώνεται καταλλήλως ή η συσκευασία της είναι ακατάλληλη ή ανεπαρκής ώστε να διασφαλίζεται ασφαλής μεταφορά με το συνήθη χειρισμό
• Περιέχει οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο το οποίο η CARGO NET IKE θεωρεί ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια, ή σύμφωνα με το νόμο.

4. Οι αποστολές δεν δύναται να παραδοθούν σε Ταχυδρομικές Θυρίδες ή ταχυδρομικούς κώδικες.
Οι αποστολές παραδίδονται στη διεύθυνση του Παραλήπτη η οποία παρέχεται απο τον πελάτη πλην όμως οχι απαραίτητα προσωπικά στον κατανομαζόμενο παραλήπτη. Αποστολές σε διέυθυνση με κεντρικο σημείο παραλαβής παραδίδονται στο σημείο αυτό. Η CARGO NET IKE μπορεί να ειδοποιεί τον Παραλήπτη για μια επικείμενη παράδοση ή για μια αποτυχημένη απόπειρα παράδοσης.
Μπορεί να προσφέρεται στον Παραλήπτη εναλλακτικές επιλογές παράδοσης όπως παράδοση σε μια άλλη ημέρα, χωρίς υποχρέωση υπογραφής, αλλαγή διεύθυνσης παράδοσης ή παραλαβής σε σημείο εξυπηρέτησης. CARGO NET IKE Ο αποστολέας μπορεί να αποκλείσει συγκεκριμένες εναλλακτικές παράδοσης κατ’ επιλογή του.
Εάν η Αποστολή κρίνεται ως μη αποδεκτή όπως περιγράφεται στο άρθρο 3, ή αν αυτή για τελωνειακούς σκοπούς έχει εκτιμηθεί σε χαμηλότερη αξία, ή ο Παραλήπτης δεν δύναται εύκολα να αναγνωριστεί ή εντοπιστεί, ή ο Παραλήπτης αρνείται να παραλάβει ή να πληρώσει δασμούς ή άλλες χρεώσεις αποστολής, τότε η CARGO NET IKE θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιστρέψει την Αποστολή στον Αποστολέα με έξοδα του πελάτη, διαφορετικά η Αποστολή θα δύνται να αποδοθεί, διατεθεί ή πουληθεί από την CARGO NET IKE χωρίς να προκύπτει καμία ευθύνη της έναντι του πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου, και τα έσοδα απο την πώληση θα συμψηφίζονται έναντι των δασμών, χρεώσεων της αποστολής και των σχετικών διοικητικών δαπανών και το υπόλοιπο των εσόδων από την πώληση θα αποδίδεται στον πελάτη. CARGO NET IKE θα έχει το δικαίωμα να καταστρέφει οποιαδήποτε αποστολή για την οποία ο νόμος την εμποδίζει να επιστρέψει στον Αποστολέα καθώς επίσης και οποιαδήποτε
Αποστολή Επικίνδυνων Αντικειμένων.
 
5. CARGO NET IKE έχει το δικαίωμα να ανοίγει και να ελέγχει κάθε Αποστολή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη για λόγους ασφάλειας, προστασίας, τελωνείου ή άλλους κανονιστικούς λόγους. Τα τέλη Αποστολής της CARGO NET IKE υπολογίζονται σύμφωνα με το υψηλότερο από το πραγματικό ή το ογκομετρικό βάρος ανά τεμάχιο και κάθε τεμάχιο δύναται να ζυγιστεί και να μετρηθεί πάλι από CARGO NET IKE, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο υπολογισμός αυτός. Ο Αποστολέας, ή ο Παραλήπτης όταν CARGO NET IKE ενεργεί για λογαριασμό του Παραλήπτη, πληρώνει ή αποζημιώνει την CARGO NET IKE για όλα τα τέλη Αποστολής ή άλλες οφειλόμενες χρεώσεις, ή δασμούς που οφείλονται για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την EKOL ή καταβάλλονται από την CARGO NET IKE για λογαριασμό του Αποστολέα ή Παραλήπτη. Η πληρωμή των δασμών μπορεί να απαιτηθεί πριν την παράδοση. Εαν η CARGO NET IKE χρησιμοποιήσει την πίστωση της με τις Τελωνειακές Αρχές ή προκαταβάλλει δασμούς για λογαριασμό του Παραλήπτη, που δεν έχει λογαριασμό με την CARGO NET IKE, η CARGO NET IKE θα δικαιούται να υπολογίσει μια αμοιβή.

6. Η ευθύνη της CARGO NET IKE σε σχέση με οποιαδήποτε αποστολή μεταφερόμενη οδικώς διασυνορριακά, θα θεωρείται περιορισμένη απο τη Σύμβαση για Διεθνή Οδική Εμπορευματική Μεταφορά (CMR) στο χαμηλότερο της τρέχουσας αξίας αγοράς ή δηλωμένης αξίας ή Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα ανά κιλό (περίπου 0,12 $ ανά κιλό) με απαλλαγή 300 €. Αυτά τα όρια θαεφαρμόζονται επίσης σε εθνικές οδικές μεταφορές σε περίπτωση απουσίας ενός υποχρεωτικού ή χαμηλότερου ορίου ευθύνης στον εφαρμοστέο εθνικό νόμο μεταφοράς. Εάν ο πελάτης δεν θεωρεί τα όρια αυτά ικανοποιητικά, πρέπει να προβεί σε μία ειδική δήλωση της αξίας της αποστολής και να ζητήσει ασφαλιστική κάλυψη, όπως περιγράφεται στην παράγραφο (ασφάλιση αποστολής) ή να προβεί ο ίδιος στην ασφαλιστική κάλυψη της αποστολής. Η ευθύνη της CARGO NET IKE περιορίζεται αυστηρά και μόνο στην άμεση απώλεια και ζημία και για τα όρια ανά κιλό / λίβρα που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο 6. Κάθε άλλο είδος απώλειας ή ζημίας αποκλείονται (περιλαμβανομένων ενδεικτικά των διαφυγόντων κερδών, εισοδήματος, τόκου μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών), ανεξάρτητα απο το αν τέτοια απώλεια ή ζημία είναι ειδική ή έμμεση, ακόμα και αν ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημείας τέθηκε υπόψη της. Η CARGO NET IKE θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να παραδώσει την αποστολή σύμφωνα με τα συνήθη χρονοδιαγράμματα παραδόσεών της, αλλά αυτά τα χρονοδιαγράμματα δεν είναι δεσμευτικά και δεν αποτελεί μέρος της σύμβασης. Η CARGO NET IKE δεν ευθύνεται για ζημίες ή απώλειες που προκλήθηκαν απο καθυστέρηση.

7. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στην CARGO NET IKE εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών απο την ημερομηνία κατά την οποία η CARGO NET IKE παρέλαβε την αποστολή προς μεταφορά, διαφορετικά η CARGO NET IKE δεν φέρει καμία ευθύνη. Οι απαιτήσεις περιορίζονται σε μία απαίτηση ανά αποστολή, η τακτοποίηση της οποίας θα είναι σε πλήρη και οριστική
τακτοποίηση κάθε απώλειας, ή ζημία που σχετίζεται με αυτήν. Σε κάθε απαίτηση το κατώτατο ποσό αποζημείωσης καθώς και ο χρόνος αξίωσης αυτής, ορίζονται απο την απόφαση της ΕΕΤΤ 688/52-2013 όπως ισχύει.

8. Η CARGO NET IKE δύναται να μεριμνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη της Αποστολής, η οποία θα καλύπτει την τρέχουσα αξία σε σχέση με την απώλεια ή τη φυσική ζημία της Αποστολής, υπό την προϋπόθεση ότι ο αποστολέας θα δώσει σχετική έγγραφη εντολή στην CARGO NET IKE, συμπεριλαμβανομένης της συμπλήρωσης των απαραίτητων στοιχείων στο προκαθορισμένο σημείο του έμπροσθεν μέρους της φορτωτικής ή το ζητά μέσω γραπτού μηνύματος προς την CARGO NET IKE και καταβάλει το ισχύον ασφάλιστρο. Η ασφάλιση της Αποστολής δεν καλύπτει αποθετική απώλεια ή ζημία, ή απώλεια ή ζημία που προκαλείται απο καθυστερήσεις.

9. Η CARGO NET IKE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκαλείται απο περιστάσεις εκτός του ελέγχου της CARGO NET IKE. Αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : ηλεκτρική ή μαγνητική ζημία ή διαγραφή ηλεκτρονικών ή φωτογραφικών εικόνων, δεδομένων ή εγγραφών, κάθε ελάττωμα ή χαρακτηριστικό που σχετίζεται με τη φύση της Αποστολής, ακόμη και αν είναι γνωστό στην, CARGO NET IKE κάθε ενέργεια ή παράλειψη από άτομο που δεν ασχολείται ή δεν έχει συμβληθεί με την CARGO NET IKE – π.χ. Αποστολέας, Παραλήπτης, τρίτο πρόσωπο, Τελωνειακός, Λιμάνι ή άλλος δημόσιος λειτουργός), “Ανωτέρα Βία” – π.χ. Σεισμός, κυκλώνας, καταιγίδα, πλημμύρα, ομίχλη, πόλεμος, πτώση αεροπλάνου ή εμπάργκο, ταραχές ή πολιτική αναταραχή, εργατικές κινητοποιήσεις.

10. Ο πελάτης αποζημειώνει και αποκαθιστά οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της CARGO NET IKE που προκύπτει απο την αδυναμία του Αποστολέα ή παραλήπτη ή πελάτη να συμμορφωθεί με τις ακόλουθες εγγυήσεις και δεσμεύσεις : –
• Κάθε πληροφορία που παρέχεται απο τον πελάτη ή τον αποστολέα ή τον παραλήπτη είναι ολοκληρωμένη και ακριβής
• Η Αποστολή είναι αποδεκτή για μεταφορά σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 2 & 3.
• Η Αποστολή προετοιμάστηκε σε ασφαλείς εγκαταστάσεις απο αξιόπιστα πρόσωπα και προστατεύτηκε απο
οποιαδήποτε παρέμβαση χωρίς εξουσιοδότηση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, φύλαξης και μεταφοράς της στην CARGO NET IKE
• Ο Αποστολέας έχει συμμορφωθεί με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί τελωνείων, εισαγωγών, εξαγωγών προσωπικών δεδομένων, κυρώσεων, εμπάργκο και όλους τους λοιπούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν και εφαρμόζονται
• Ο Αποστολέας έχει αποκτήσει όλες τις απαραίτητες συναινέσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που χορηγήθηκαν στην CARGO NET IKE, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του Παραλήπτη καθώς μπορεί να απαιτούνται για μεταφορά, εκτελωνισμό και παράδοση, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση ή νούμερο κινητού τηλεφώνου.

11. Ο πελάτης συμφωνεί σε όλες τις δρομολογήσεις και παρεκκλίσεις τους, περιλαμβανομένης της πιθανότητας να πραγματοποιηθεί η Αποστολή δια ενδιάμεσων σταθμών με μεταφόρτωση.

12. Κάθε διαφορά που προκύπτει ή συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις υπόκειται προς όφελος της CARGO NET IKE στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας προέλευσης της Αποστολής, και διέπεται από το δίκαιο αυτής και ο Αποστολέας υποβάλλεται στη δικαιοδοσία αυτή ανεκκλήτως, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο ισχύον δίκαιο.

13. Η ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα οποιασδήποτε διάταξης δεν θα επηρεάζει κανένα άλλο μέρος των Όρων & Προϋποθέσεων.
CARGO NET IKE.

International Transports Logistics Services
Komninon 17 ,54624 -Thessaloniki ,GR
tel/fax +0030 2310 75 34 75
www.cargonet.gr – e-mail: info@cargonet.gr